English

prof. PhDr. Slavo Ondrejovič, DrSc.

Rok narodenia: 1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)2 54418358
Email: slavoo@juls.savba.sk
 
 Späť