English

prof. Philipp Kukura, PhD.

Priezvisko a meno                          Kukura Philipp

Tituly a hodnosti                             Prof., PhD

Rok narodenia                                 1978

Vedecký odbor, špecializácia     chémia

Člen/ka UčSS od roku                   2019