Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Oblasť výskumu: elektrochémia nukleových kyselín

Najvýznamnejšie výsledky:
Ako 30-ročný založil elektrochémiu nukleových kyselín jednoautorským článkom v Nature. Má druhý najvyšší h-faktor (57) v ČR.
 
 Späť