English

prof. RNDr. František Hindák, DrSc.

Rok narodenia: 1937
Rok prijatia do UčSS: 2004


Oblasť výskumu:
sinice, cyanobaktérie, riasy

Životopis: cv_Hindak.pdf

Najvýznamnejšie výsledky:
Publikoval viac ako 450 prác, z toho je 21 knižných publikácií a 170 je pôvodných vedeckých prác. Opísal 36 nových rodov a 167 nových druhov cyanobaktérií a rias. Autor alebo spoluautor prvých slovenských vysokoškolských učebníc o siniciach a riasach. Vedie zbierku kultúr fototrofných mikroorganizmov, jedinú v SR. Pedagóg a lektor postgraduálnych kurzov.

Sinice/cyanobaktérie a riasy: biológia, taxonómia, diverzita, ekológia, určovacie kľúče; laboratórna a hromadná kultivácia fototrofných mikrorganizmov, zbierky kultúr. Flóra cyanobaktérií a zelených rias Slovenska. Termálne a kryofilné fototrofné mikroorganizmy. Fytoplanktón a fytobentos stojatých a tečúcich vôd.

  1. Hindák, F., Komárek, J., Marvan, P., Růžička, J., 1975: Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel Riasy.- SPN Bratislava, 400 pp.
  2. Hindák, F., 1977: Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae): I.- Veda VSAV, Bratislava, Biol. Práce, 23/4, 192 pp.
  3. Hindák, F., ed., 1978: Sladkovodné riasy.- Slov. pedag. nakl., Bratislava, 728 pp.
  4. Hindák, F., 2001. Fotografický atlas mikroskopických siníc. Veda, Bratislava, 128 pp.
  5. Wolowski, K. Hindák, F. 2005: Atlas of Euglenophyceae. – Veda, VSAV, Bratislava; 136 pp.

 
 Späť