English

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

Rok narodenia: 1952
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)55 7922 462
Email: jdusza@imr.saske.sk

Oblasť výskumu: lomová mechanika krehkých materiálov, nanomateriály

Najvýznamnejšie výsledky:
– Určenie štruktúrnej podstaty lomovo-mechanických vlastností spekaných karbidov WC-Co s doporučením pre prax, pričom cieľom bolo získať materiály s predom požadovanými vlastnosťami.
– Určenie štruktúrnej podstaty lomovo-mechanických vlastností keramických materiálov (súčiastkov) na báze Al2O3 , Si3N4 a SiC a systémov na báze MoSi2 ako aj predicia ich životnosti a spoľahlivosti. Spolupráca pri vývoji nových druhov keramických nano- a vrstevnatých kompozitov pre vysokoteplotné aplikácie.
– Vývoj nových metodík pre hodnotenie mikroštruktúry a mechanických vlastností keramických materiálov. Predštandardizačná (ako člen ESIS a VAMAS) a štandardizačná činnosť (ako člen CEN)

  1. Pánek, Z. – Figusch, V. – Haviar, M. – Ličko, T. Šajgalík, P. – Dusza, J.: Konštrukčná keramika. Bratislava, R a D 1992, 162 s.
  2. Hidvéghy, J. – Dusza, J.: Nekovové konštrukčné materiály. Plasty a konštrukčná keramika. Košice, 1998, 162 s.
  3. Dusza, j – Juhasz, A: Structural Ceramics, KFKI-CMRC, 2002, Hungary – CD-ROM
  4. Dusza, J.: Fracture Characteristics of Ceramic-Matrix Komposites: A Fractographic Approach. Trans Tech Publisher, Switzerland, 108-110, 1995, s. 323-354
  5. Dusza, J. – Šajgalík, P.: Fracture Toughness and Strength Testing of Ceramic Composites. Handbook of Advanced Materials Testing. Ed. N.P. Cheremisinoff. New York, USA, Marcel Dekker, lInc. 1995, s. 399-435