English

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Priezvisko a meno                          MASARIK Jozef

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1959

Vedecký odbor, špecializácia     jadrová a subjadrová fyzika, kozmická fyika

Člen/ka UčSS od roku                   2008