English

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Priezvisko a meno Jozef Nosek
Tituly a hodnosti prof. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1967
Vedecký odbor, špecializácia biochémia a molekulárna biológia, genomika
Člen/ka UčSS od roku 2021