English

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

Priezvisko a meno                          ŠAMAJ Jozef

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1964

Vedecký odbor, špecializácia      biológia, molekulárna bunková biológia

Člen/ka UčSS od roku                    2019