English

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

Priezvisko a meno: Jozef Širáň
Tituly a hodnosti: Prof. RNDr., DrSc.
Rok narodenia: 1954
Vedecký odbor, špecializácia: Matematika – algebra – algebraická a topologická teória grafov
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, STU