English

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Priezvisko a meno Karol Marhold
Tituly a hodnosti prof. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1959
Vedecký odbor, špecializácia evolúcia a taxonómia vyšších rastlín
Člen/ka UčSS od roku 2021