English

prof. RNDr. Michal Zeman DrSc.

Priezvisko a meno Michal Zeman
Tituly a hodnosti Prof. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1952
Vedecký odbor, špecializácia
Člen/ka UčSS od roku 2021