English

prof. RNDr. Pavel Povinec DrSc.

Priezvisko a meno                        Povinec Pavel
Tituly a hodnosti                          Prof., RNDr., DrSc.
Rok narodenia                               1942
Vedecký odbor, špecializácia    Jadrová fyzika, Environmentálna fyzika
Člen UčSS od roku                        2021

Späť