English

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Rok narodenia: 1951
Rok prijatia do UčSS: 2017
Tel.: +421 (0)2 52925787
Oblasť výskumu:  aplikovaná matematika, multikriteriálne rozhodovanie, teoretické základy informatiky
Najvýznamnejšie výsledky: 

Najvýznamnejšie výsledky sú venované podrobnej charakterizácii jednotlivých
špeciálnych tried agregačných funkcií a ich aplikáciám, ktoré sú popri vyše
250 vedeckých prác v impaktovaných časopisoch zhrnuté v dvoch monografiách,
konkrétne E.P.Klement, R.Mesiar, E.Pap: Triangular Norms, Kluwer, 2000, resp.
M.Grbasich, J.-L.Marichal, R.Mesiar, E.Pap: Aggregation Functions, Cambridge
University Press, 2009