English

prof. RNDr. Vladimír Hajko, DrSc., Dr.h.c.

Rok narodenia: 1920
Rok prijatia do UčSS: 2008

Oblasť výskumu: fyzika tuhých látok

Najvýznamnejšie výsledky: 
Systematický výskum procesov pri cyklickom nesymetrickom premagnetovávaní feromagnetík a významný príspevok k objasneniu mikrofyzikálnej podstaty javov ´reptation´a ´bascule´. Experimentálne potvrdenie existencie negatívnych Barkhausenových skokov (B.s.) a osvetlenie príčin ich existencie. Rozšírenie možností využitia metódy B.s. na výskum magnetizačných procesov vo feromagnetikách.

 

Späť