English

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

Priezvisko a meno                          ŠEPELÁK Vladimír

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1962

Vedecký odbor, špecializácia     fyzika a chémia tuhých látok; mechanochémia; nanotechnológia

Člen/ka UčSS od roku                   2012