English

prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.

Priezvisko a meno                          SLÁDEK Vladimír

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1954

Vedecký odbor, špecializácia     fyzika, aplikovaná mechanika, výpočtové metódy

Člen/ka UčSS od roku                   2004