English

RNDr. Anton Krištín, DrSc.

Priezvisko a meno                          KRIŠTÍN Anton

Tituly a hodnosti                             RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1956

Vedecký odbor, špecializácia     ekológia, zoológia

Člen/ka UčSS od roku                   2016