English

RNDr. Boris Klempa DrSc.

Priezvisko a meno Boris Klempa
Tituly a hodnosti RNDr., DrSc.
Rok narodenia
Vedecký odbor, špecializácia
Člen/ka UčSS od roku 2021