English

RNDr. Eva Majková, DrSc.

Rok narodenia: 1950
Rok prijatia do UčSS: R2012
Oblasť výskumu: multivrstvy a nanoštruktúry
Najvýznamnejšie výsledky: 

Priekopníčka v oblasti výskumu usporiadaných nanočasticových súborov; originálne poznatky v oblasti usporadúvania sa nanočastíc, identifikácia vertikálnej korelácie nanočastíc v multivrstve.