English

RNDr. Jana Madejová, DrSc.

Priezvisko a meno                          Madejová Jana

Tituly a hodnosti                             RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1956

Vedecký odbor, špecializácia     anorganická chémia, infračervená spektroskopia

Člen/ka UčSS od roku                   2012