RNDr. Jana Madejová, DrSc.

Rok prijatia do UčS: 2012
Oblasť výskumu: infračervená spektroskopia ílov
Najvýznamnejšie výsledky: 

Patrí do svetovej špičky vo výskume ílov metódami infračervenej spektroskopie. Jej práca J. Madejová: FTIR techniques in clay mineral studies, Vibrational Spectroscopy 31, 1-10, (2003) je najcitovanejšou prácou doteraz publikovanou v tomto časopise.