English

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Priezvisko a meno                          ONDRIAŠ Karol

Tituly a hodnosti                             RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1952

Vedecký odbor, špecializácia     biofyzika

Člen/ka UčSS od roku                   2008