English

RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

Priezvisko a meno: Marcel Zámocký
Tituly a hodnosti: RNDr., PhD., DrSc.
Rok narodenia: 1965
Vedecký odbor, špecializácia: Molekulárna biológia a evolučná biochémia
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV, v.v.i.