English

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc.

Rok narodenia: 1933
Rok prijatia do UčSS: 2003

Oblasť výskumu: embryológia krytosemenných rastlín

Najvýznamnejšie výsledky:
Embryológia krytosemenných rastlín, vývinová biológia rastlín s hlavným zameraním na rozmnožovanie in vivo a in vitro.

  • Zistenie údajov o časovom a priestorovom priebehu procesov v živých zárodočných mieškoch modelových krytosemenných rastlín v čase oplodnenia a prvých vývinových fáz embrya a endospermu,
  • Charakteristika pôvodu a spôsobu vzniku viacerých typov polyembryónie vyskytujúcej sa v podmienkach in vivo a in vitro,

 

  1. Erdelská O. 1969: Die ersten Entwicklungsphasen von Embryo und Endosperm der Art Jasione montana an lebenden Material. Planta 84:43-47
  2. Erdelská O. 1981: Embryológia krytosemenných rastlín. VEDA, Bratislava, 230 strán.
  3. Erdelská O., Inst. Wiss. Film, 1982: Fertilization, endosperm and early embryo development of Galanthus nivalis L. Film C 1463 des IWF Gottingen. Publ. Wiss. Film, 1985 Sekt.Biol.Ser 17, 20/C1463, 1-15.
  4. Erdelská O. 1999: Successive tissue degeneration in unfertilized ovules of Daphne arbuscula. Acta Biologica Cracoviensia 41:163-167.
  5. Erdelská O., Ovečka M. 2004: Senescence of unfertilized flowers in Epiphyllum hybrids. Biologia Plantarum 48:381-388.

 
 Späť