English

RNDr. Štefan Olejník, DrSc.

Rok narodenia: 1954
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.: +421(0)2 59410503
Oblasť výskumu: teória silných interakcií elementárnych častíc