Smútočný oznam

V sobotu 27. feruára 2021 zomrel vo veku 65 rokov RNDr. Peter Komadel, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný odborník v oblasti výskumu ílov a ílových minerálov.

Opustil nás RNDr. Peter KOMADEL, DrSc.

 V sobotu 27. feruára 2021 nás vo veku 65 rokov navždy opustil náš vzácny kolega a priateľ RNDr. Peter Komadel, DrSc., významná, medzinárodne uznávaná vedecká osobnosť v oblasti výskumu ílov a ílových minerálov.

Narodil sa 18. 3. 1955 v Bratislave, kde aj študoval na Gymnáziu Metodova a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1982 až do 2018 bol zamestnaný v Ústave anorganickej chémie SAV, v rokoch 1993-2018 bol vedúcim Oddelenia hydrosilikátov a v 2000–2009 zástupcom riaditeľa ústavu. Veľa rokov pôsobil aj vo Vedeckých radách ÚACH SAV a PríF UK, pričom v r. 2002–2014 bol predsedom vedeckej rady na ÚACH SAV. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej ílovej spoločnosti a od roku 2008 aj členom prestížnej vedeckej organizácie, Učenej spoločnosti Slovenska. V roku 1998 mu Slovenská akadémia vied udelila titul doktora technických vied (DrSc.) vo vednom odbore Anorganická technológia za doktorskú dizertačnú prácu „Chemická úprava jemných frakcií bentonitov“. Počas svojho pôsobenia na ústave vychoval viacerých doktorandov, ktorí našli uplatnenie na významných domácich a zahraničných pracoviskách.

Dr. Komadel sa zaoberal výskumom chemických vlastností ílov a ílových minerálov, najmä smektitov, so zameraním na ich charakterizáciu a chemické modifikácie. Absolvoval viacero dlhodobých zahraničných pobytov na špičkových vedeckých pracoviskách v USA, Veľkej Británii a Austrálii. Za najvýznamnejší z nich možno považovať pobyt na University of Illinois v Urbana-Champaign v USA, kde spolupracoval s prof. J. W. Stuckim na výskume redukcie železa vo vrstvách smektitov. Zmeny oxidačného stavu Fe v smektitoch majú veľký význam pre chemické procesy v pôdach a pri ochrane životného prostredia, napr. pre priepustnosť izolačných stien skládok.

Dr. Komadel publikoval viac ako 100 vedeckých prác v karentovaných vedeckých časopisoch a 7 pozvaných kapitol do zahraničných monografií. Tieto práce získali viac ako 4500 citácií v databázach SCI a SCOPUS. Za citácie na svoje práce získal 3x „Prémiu za vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy“, udeľovanú Literárnym fondom (za roky 2000–2002, 2003–2005 a 2006–2008). V roku 2005 získal Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách a v roku 2015 Medailu SAV za podporu vedy. Prejavom medzinárodného uznania vedeckej práce Dr. Komadela je viacero ocenení, ako napríklad cena od The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland (2001) a vyznamenanie od The Clay Minerals Society, USA (2003). Bol členom najvýznamnejších medzinárodných organizácií zameraných na výskum ílov a ílových minerálov, v rokoch 2012–2013 sa stal predsedom The Clay Minerals Society (USA) a v rokoch 2011–2015 predsedom European Clay Groups Association. Pracoval aj v redakčných radách troch najvýznamnejších svetových časopisov o íloch a ílových mineráloch.

Dr. Komadel bol nielen špičkový vedec, ale aj charakterný a priateľský človek ochotný pomôcť každému, kto sa na neho obrátil. Dôkazom toho je aj veľké množstvo priateľov z radov vedcov zaoberajúcich sa ílovou problematikou nielen doma, ale aj v zahraničí. Veľmi rád sa s nimi stretával a diskutoval na nespočetných medzinárodných konferenciách. Bol aj zanieteným športovcom, miloval plávanie, futbal ale aj turistiku a lyžovanie. Navždy ostane v našej pamäti.

 

Česť jeho pamiatke.