English

Návšteva a prednáška prof. Wim van Saarloosa

22. marca 2018 navštívil Učenú spoločnosť SAV súčasný viceprezident a budúci prezident (od júna 2018) Kráľovskej holandskej akadémie umení a vied prof. Wim van Saarloos. Vo veľkej aule areálu SAV Patrónka predniesol prednášku na tému „The Dutch Polder Model in science and research“ (voľný podtitul: Prečo je holandská veda tak úspešná). V prednáške využil esej s rovnakým názvom, ktorú napísal spoločne so súčasnou prezidentkou José van Dijck. Úspešnosť holandskej vedy je dlhodobo pozoruhodná a výnimočná. Profesor van Saarloos vysvetlil okolnosti tejto úspešnosti. Zároveň však vysvetlil niektoré súčasné tendencie vo vzťahu k výskumu v Holandsku, ktoré by mohli mať negatívne efekty. Profesor van Saarloos zahrnul vo svojej prednáške aj vybrané porovnania so Slovenskom a slovenskom vedou. Po prednáške nasledovala podnetná diskusia.