English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Slovenská literárna moderna vrámci svetovej moderny

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Ústav svetovej literatúry SAV

Výskum v oblasti porovnávacej literárnej vedy sa začal v polovici 90tych rokov v „novom“ čítaní diel Jozefa Cígera Hronského. Literárnovedné analýzy jednotlivých románov boli prezentované na konferenciách k danej problematike a publikované v slovenských literárnovedných časopisoch. Následne počas troch rokov pracovného pobytu na západnej univerzite sa dal rozšíriť obzor o aspekty západnej literárnej vedy a porovnávacej literárnej vedy, došlo k obratu vo výskume.

Vznikla monografia Jozef Cíger Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre, ktorá prináša dva úplne nové aspekty v slovenskej literárnej vede: 1. pojem moderna, ktorý bol doposiaľ ohraničený s slovenskom prostredí na rokmi 1900 – 1918, sa podstatne rozšíril podľa vzoru západnej literárnej vedy (W. Welsch). 2. monografia uviedla slovenskú literárnu modernu do paradigmy svetovej moderny (viď mapu súvislostí s dielami svetovej moderny). Splnila tak dve teoretické inštrukcie D. Ďurišina o možnosti dopĺňania radu literárnych diel o preukázateľné estetické hodnoty neznámych umeleckých artefaktov, ale aj P. Bourdieua o možnosti typologických súvislostí (kultúrneho poľa) medzi autormi, ktorí nemajú genetickú súvislosť.

BÁTOROVÁ, Mária: Jozef Cíger-Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000;

BÁTOROVÁ, Mária: Jozef Cíger Hronský und die Moderne. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxeles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang GmbH, 2004. 167 s. ISBN 3-631-51208-2

Image1

 

Image2

 

Image3