English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Preklinický objav nového mechanizmu a jeho potvrdenie za klinických podmienok

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV

Dôkazy v animálnych modeloch:

Depresia patrí k najzávažnejším duševným ochoreniam postihujúcim zdravie a kvalitu života veľkého počtu ľudí. Keďže asi 30% depresívnych pacientov nereaguje na liečbu, je nevyhnutné hľadať nové ciele farmakoterapie. Ako prví sme ukázali, že chronické podávanie hormónu aldosterónu vedie k rozvoju úzkostného a depresívneho správania. Na základe zmien expresie génov v mozgu sme zistili, že podávanie aldosterónu navodzuje stav podobný veľkej depresívnej poruche. V spolupráci s pracoviskami vo Veľkej Británii a USA sme priniesli originálne dôkazy, že podávanie aldosterónu vyvoláva zmeny v signálnych dráhach, ktoré majú vzťah k depresívnej poruche. Týka sa to hlavne glutamátovej neurotransmisie, zápalových procesov a mozgovej plasticity. Tieto výsledky predstavujú prvé dôkazy o kauzálnom vzťahu medzi aldosterónom a depresiou. Aldosterón môže predstavovať prepojenie medzi depresiou a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Potvrdenie významnosti objavu u pacientov:

Hypotézy založené na originálnych poznatkoch získané u zvierat sme testovali výskumom u pacientov s alergiou a pacientov s depresívnou poruchou. V spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty UK sme odhalili vyššiu úzkostnosť a vyhýbavé stratégie vyrovnávania sa so stresom u pacientov s alergiou. Ako prví sme dokázali, že u alergikov nastáva nedostatočná odpoveď aldosterónu počas psychosociálneho stresu v porovnaní so súborom zdravých ľudí. Priniesli sme viacero dôkazov o úlohe aldosterónu v patofyziológii depresívnej poruchy. V spolupráci s Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK sme u pacientov s veľkou depresívnou poruchou objavili, že koncentrácie salivárneho aldosterónu odrážajú klinický stav, úspech liečby, chronicitu aj závažnosť depresívnej epizódy. Ovplyvnenie sekrécie aldosterónu a jeho účinkov tak predstavuje nový prístup k budúcej liečbe psychických porúch.

Hlavacova N., Wes P.D., Ondrejcakova M., Flynn M.E., Poundstone P.K., Babic S., Murck H., Jezova D.: Subchronic treatment with aldosterone induces depression-like behaviours and gene expression changes relevant to major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol. 15:247-65, 2012 (IF=4,578)
Franklin M., Bermudez I., Hlavacova N., Babic S., Murck H., Schmuckermair C., Singewald N., Gaburro S., Jezova D.: Aldosterone increases earlier than corticosterone in new animal models of depression: Is this an early marker? J Psychiatr Res. 46:1394-7, 2012 (IF=4,664)
Hlavacova N., Solarikova P., Marko M., Brezina I., Jezova D.: Blunted cortisol response to psychosocial stress in atopic patients is associated with decrease in salivary alpha-amylase and aldosterone: Focus on sex and menstrual cycle phase. In Psychoneuroendocrinology, 78: 31-38, 2017 (4.788 – IF2016).
Segeda V., Izakova L., Hlavacova N., Bednarova A., Jezova D.: Aldosterone concentrations in saliva reflect the duration and severity of depressive episode in a sex dependent manner. In Journal of Psychiatric Research, 91: 164-168, 2017 (4.183 – IF2016).

Image1

Obrázok. Netradičné účinky hormónu aldosterónu v mozgu.