doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

 

Priezvisko a meno                         GÖMÖRY Fedor

Tituly a hodnosti                            doc. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                1952

Vedecký odbor, špecializácia    elektrotechnika

Člen/ka UčSS od roku                   2008

Fotografia