English

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Priezvisko a meno                          MOCZO Peter

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1956

Vedecký odbor, špecializácia      geofyzika, seizmológia

Člen/ka UčSS od roku                   2008