Voľby nových členov

Členom Učenej spoločnosti Slovenska

Bratislava 23. 7. 2021

Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti Slovenska.

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčSS zo dňa 30. 6. 2021, podľa článku VII Štatútu UčSS, vyhlasujem voľby do UčSS a určujem termín ich konania na 24. 11. 2021. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 15. Návrhy môžu predkladať členovia Učenej spoločnosti Slovenska.

Návrh na kandidáta obsahuje životopis a podklady dokumentujúce tvorivý prínos kandidáta v zmysle čl. IV štatútu podľa odporúčanej osnovy. Podmienkou pre návrh na člena UčSS podľa ods. (2) a (3) čl. IV štatútu je výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied. Návrhy sa podávajú do 19. 9. 2021 23:59 hod. elektronicky prostredníctvom internej zóny webovej stránky UčSS. Návrhy podané po tomto termíne budú posudzované pri najbližších nasledujúcich voľbách. Každý kandidát bude vyzvaný potvrdiť súhlas s podaním príslušného návrhu. Výber kandidátov sa riadi aktuálnym platným Volebným poriadkom prijatým Učenou spoločnosťou SAV v r. 2012. Medzi návrhy kandidátov sa automaticky začlenia aj návrhy, ktoré neboli schválené v predchádzajúcich voľbách, a návrh sa opakuje v druhých voľbách po sebe. Títo kandidáti budú požiadaní o opätovný súhlas s kandidatúrou prostredníctvom sekretariátu UčSS. Po vyjadrení súhlasu budú navrhovatelia vyzvaní k prípadnému doplneniu návrhu. Pri voľbách nasledujúcich po sebe môže byť návrh opakovaný najviac dvakrát.

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
podpredseda UčSS
____________________________________________________________________________________
Sekretariát UčSS, Úrad Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
tel: 02/57510 152, e-mail: ucs.sekretariat@savba.sk, web: https://www.learned.sk