Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

Z iniciatívy rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Mareka Števčeka, vydali predstavitelia najvýznamnejších univerzít, Slovenskej akadémie vied, Učenej spoločnosti Slovenska, Agentúry na podporu výskumu a vývoja a Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied spoločné vyhlásenie.

 

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií:

Dôverujme vedcom a vedkyniam!

Bratislava 13. januára 2021: My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomáha v boji s výzvami tejto doby. Naše vedecké pracoviská produkujú výstupy porovnateľné s tými najlepšími svetovými expertnými centrami – od hľadania lacných alternatív k systémom pľúcnej ventilácie cez vylepšovanie testov PCR po sekvenovanie genetickej informácie nového koronavírusu. V ťažkých časoch nám nepomôžu emotívne vyjadrenia, ale len poctivá, na dôkazoch založená, expertíza.

Dunning-Krugerov efekt ukazuje, že ľudia s minimálnymi znalosťami v určitej oblasti sa často cítia ako najväčší experti. S postupným zvyšovaním expertízy a rozširovaním znalostí táto sebaistota klesá. U skutočných odborníkov začne po čase stúpať – ale nikdy nedosiahne úrovne suverénneho laika. Väčšina skutočných odborníkov sa vyznačuje pokorou a tendenciou hľadať na každé tvrdenie empirické dôkazy.

V časoch, keď sa okrem vírusu rýchlo šíria aj nebezpečné dezinformácie, by sme mali viac než kedykoľvek doteraz klásť dôraz na odbornú diskusiu, vecnú argumentáciu a kritické myslenie. Preto vyzývame všetkých, aby sa v tejto náročnej dobe priklonili na stranu racionality a verili tým, ktorí si svojimi skúsenosťami, odbornosťou, dlhoročnou prácou, spoliehaním sa na empirické dôkazy a disciplinovaným kritickým myslením zaslúžia status expertov. Počúvajme ich argumenty, aj keď nám ich slová niekedy možno nezapadajú do myšlienkových schém. Situácia je príliš vážna na to, aby sme expertízu znevažovali.

Podpísaní vedci:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.                                            prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave                       predseda Slovenskej akadémie vied

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.                                                prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave        predseda Učenej spoločnosti Slovenska

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                                                  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach         predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja

 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.            prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

rektor Technickej univerzity v Košiciach                              predseda Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.                            Vyhlásenie podporil aj Klub 500

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva

a farmácie v Košiciach

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre