Rada Učenej spoločnosti Slovenska podporuje vyhlásenie UK v Bratislave

  1. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka – navyše „nadštandardné“ práva a prerogatíva akademického prostredia slúžia na prospech celej spoločnosti.
  2. Univerzita Komenského v Bratislave kategoricky nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Novelu vysokoškolského zákona, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dôrazne odmietame a považujeme ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Vyzývame predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží do legislatívneho procesu.
  3. Univerzita Komenského v Bratislave si vždy ctila dôstojný a rovnocenný dialóg s akýmkoľvek partnerom. Vyzývame týmto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia. V tomto duchu pripravíme a predložíme širokej odbornej verejnosti vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia pri súčasnom zachovaní princípov autonómnosti a samosprávnosti svojho vnútorného prostredia, ktoré sú predpokladom zefektívnenia a skvalitnenia všetkých činností univerzity.
  4. Univerzita Komenského v Bratislave vyzýva všetky vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ako aj ich jednotlivých predstaviteľov, reprezentácie vysokých škôl, akademických či iných zamestnancov a študentov, aby toto vyhlásenie podporili a pripojili sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky.