Výzva na prekladanie návrhov na Cenu UčSS za mimoriadny medziodborový vedecký výstup

V zmysle článku 3 Štatútu Ceny UčSS za mimoriadny medziodborový vedecký výstup vyhlasujem výzvu na predkladanie návrhov na túto cenu za rok 2023. Návrhy môžu predkladať členovia Učenej spoločnosti Slovenska do 30.09.2023 elektronicky na e-mailovú adresu Sekretariátu UčSS, ucs.sekretariat@savba.sk.

Návrhy musia obsahovať základné údaje o navrhovanom vedeckom diele, údaje o autoroch výstupu zo SR a stručné zdôvodnenie nominácie. V závere návrhu musí byť identifikovaný navrhovateľ.  Návrhy môžu byť doplnené ďalšími prílohami, podľa uváženia navrhovateľa.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. v. r., predseda UčSS