English

Ing. Igor Lacík, DrSc.

chemik
Ústav polymérov SAV

riadny člen
člen Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčSS: 2012

Tel.: +421-2-3229-4400
Email: Igor.Lacik@savba.sk
www: http://www.polymer.sav.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=94&lang=en

Oblasť výskumu: využitie biopolymérov v medicíne

Rada UčS