Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti Slovenska

V zmysle uznesenia č. 4 Valného zhromaždenia UčSS zo dňa 6.12.2023, podľa článku VII Štatútu UčSS, vyhlasujem voľby do UčSS a určujem termín ich konania v čase 1.- 31. 10. 2024. Podľa uznesenia VZ UčSS môže byť v týchto voľbách zvolených najviac 15 riadnych členov. Počet zvolených emeritných členov nie je obmedzený. Návrhy môžu predkladať členovia Učenej spoločnosti Slovenska a Vedecká rada SAV.

Návrh na kandidáta obsahuje životopis a podklady dokumentujúce tvorivý prínos kandidáta v zmysle čl. IV štatútu podľa odporúčanej osnovy. Za členov UčSS sa navrhujú špičkoví vedci, ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky s významným medzinárodným ohlasom. Pokiaľ je to uplatniteľné, podmienkou pre návrh na člena UčSS podľa ods. (3) čl. IV Štatútu je výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied aspoň v niektorých oblastiach činnosti podľa Dotazníka posudzovateľa návrhu na člena UčSS. Návrhy sa podávajú do 30.6.2024 elektronicky na e-mailovú adresu Sekretariátu UčSS, ucs.sekretariat@savba.sk. Návrhy podané po tomto termíne budú posudzované pri najbližších nasledujúcich voľbách. Každý kandidát bude vyzvaný potvrdiť súhlas s podaním príslušného návrhu. Výber kandidátov sa riadi aktuálne platným Volebným poriadkom.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. v. r., predseda UčSS