English

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

molekulárna genetička
Biomedicínske centrum SAV

Rok narodenia: 1960
riadny člen
vedecká tajomníčka Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)2 54772211
Email: Olga.Krizanova@savba.sk

Oblasť výskumu: molekulárna genetika

Najvýznamnejšie výsledky:
Príspevok k lokalizácii jednotlivých typov IP3 receptorov v srdci a modulácia týchto receptorov za normálnych a patologických podmienok. IP3 receptory sú vnútrobunkové vápnikové kanály, ktoré transportujú vápnik z endoplazmatického/sarkoplazmatického retikula do cytoplazmy. Ukázali sme, že na srdci na nachádzajú IP3 receptory typu 1 aj 2. Typ 1 IP3 receptorov je rozšírený v neuronálnych bunkách srdca a teda hlavne v predsieňach srdca, zatiaľ čo typ 2 je dominantný v kardiomyocytoch. Génová expresia aj proteín pre oba typy IP3 receptorov sa zvyšuje vplyvom stresu a tiež pri rozvoji rôznych patologických stavov srdca. Na zvýšení množstva týchto receptorov sa podieľajú katecholamíny a tiež glukikortikoidy. Uvedené výsledky môžu prispieť k pochopeniu úlohy jednotlivých typov IP3 receptorov v srdci za normálnych podmienok, ale tiež pri rozvoji kardiovaskulárnych ochorení.

  1. Hudecova S., Kvetnansky R., Krizanova O.: Rapid stress-induced expression of the L-pype voltage-dependent calcium channels in rat kidney. In Stress: Molecular Genetic and Neurobiological Advances. Eds. Mc Carty R., Aguilera G., Sabban E.L., Kvetnansky R. Gordon and Breach Science Pulblishers, New York 571-562,1996
  2. Krizanova O., Rusnak M., Masanova Cs., Kvetnansky R. Regulation of the reninangiotensin system by cortisol during immobilization stress. In Stress: Molecular Genetic and Neurobiological Advances. Eds. McCarty R., Aguilera G., Sabban E.L., Kvetnansky R. Gordon and Breach Science Publishers, New York 531-540, 1996
  3. Krizanova O., Jurkovicova D., Kvetnansky R.: Gene expression of the cardiac renin-angiotensin components and its modulation by stress. In Stress – Neural, Endocrine and Molecular Studies. Eds. McCarty, R., Aguilera, G., Sabban, ElL., and Kvetnansky, R. London: Taylor and Francis, 151-156, 2002
  4. Zacikova L., Ondrias K., Kvetnansky R., Krizanova O.: Immobilization stress affects the calcium homeostasis in rat kidney by modulation of calcium transport systems In Stress – Neural, Endocrine and Molecular Studies. Eds. McCarty, R., Aguilera, G., Sabban, E.L., and Kvetnansky, R. London: Taylor and Francis, 75-78,2002
  5. Kvetnansky R., Nankova B.B., Rusnak M., Micutkova L., Kubovcakova L., Dronjak s., Krizanova O., Sabban E.L. Different gene expression of tyrosine hydroxylase in rats exposed long-term to various stressors. In: ´-Catecholamine Research: From Molecular Insights to Clinical Medicine´T. Nagatsu, R. Nabeshima, R. McCarty, D. Goldstein, eds. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 317-320, 2002

Rada UčS