English

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

farmakologička
Biomedicínske centrum SAV

Rok narodenia: 1949
riadny člen
členka Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 57510134
Email: ueenjezo@savba.sk

Rada UčS