English

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV

Rok narodenia: 1950
Členka Rady Učenej spoločnosti SAV
Rok prijatia do UčSS: 2016

Email: maria.batorova.sav@gmail.com

Rada UčS