English

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda

fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi SAV

Rok narodenia: 1956
riadny člen
predseda Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)2 17960295
Email: moczo@fmph.uniba.sk

Oblasť výskumu: numerické modelovanie seizmických vĺn

Najvýznamnejšie výsledky:
V celosvetovom meradle významne prispel k pokroku v numerickom modelovaní šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach. Vyvinul pôvodné výpočtové metódy založené najmä na metóde konečnýchb diferencií a hybridných prístupoch. Metódy patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie vo svete. Tím, ktorý vybudoval a vedie, patrí medzi svetovú špičku v numerickom modelovaní seizmického pohybu. Metódy a výpočtové programy sa používali/jú vo Francúzsku, Grécku, Japonsku, Kanade, Mexiku, Novom Zélande, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA. V súčasnosti koordinuje SPICE Code Validation – prvé systematické dlhodobé európske testovanie a porovnávanie výpočtových programov a metód v seizmológii.

Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. Od r. 1993 vybudoval nové oddelenie seizmológie v GfÚ SAV a od r. 2001 zaviedol seizmológiu na FMFI UK.

Rada UčS