English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Nanooxidy pripravené mechanochemickými metódami

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovenská republika; Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Nemecko

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) zaradila mechanochemické technológie medzi “Top Ten Emerging Technologies in Chemistry”; viď hyperlink č. 1. V našej práci je systematicky študovaná nerovnovážna štruktúra povrchových vrstiev a hraníc zŕn v nových nanokryštalických oxidoch (spineloch, mullitoch, perovskitoch, olivínoch, granátoch) pripravených mechanochemickými postupmi; viď hyperlink č. 2. Porovnávacie spektroskopické štúdium lokálnej štruktúry objemových a odpovedajúcich nanokryštalických oxidov umožnilo odseparovať vplyvy štruktúrne neusporiadaných povrchov/rozhraní od efektov kryštalických zŕn na makroskopické vlastnosti oxidických nanočastíc. Bola poskytnutá kvantitatívna informácia o nerovnovážnom štruktúrnom stave povrchov/rozhraní v nanooxidoch s ohľadom na ich nerovnovážnu katiónovú distribúciu, nekolineárne spinové usporiadanie, modifikovanú katiónovú konfiguráciu najbližších susedov a deformáciu štruktúrnych polyedrov.

https://www.degruyter.com/view/j/ci.2019.41.issue-2/ci-2019-0203/ci-2019-0203.xml

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c2cs35462d#!divAbstract

Image1

(vľavo) Matthew Carey Lea (1823 – 1897) – zakladateľ mechanochémie. (vpravo) Wilhelm Ostwald (1853 – 1932) zaviedol do literatúry pojem “mechanochémia”.