English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Charakterizácia kardiovaskulárneho systému z tvaru pulzovej vlny potkana

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava

V projekte testujeme hypotézu, že tvar pulzovej vlny v krčnej tepne (arteria carotis communis) nesie informáciu o väčšine parametrov kardiovaskulárneho systému pri fyziologických a patologických podmienkach. V rámci projektu je našou úlohou nájsť spôsob, ako získať dôležité informácie z pulzovej vlny a interpretovať ich. Vypracovali sme zaznamenávanie tvaru pulzovej vlny anestetizovaného potkana vo vysokom rozlíšení, ktoré je detailnejšie ako doteraz publikované záznamy (https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9528-8_8). Z tvaru pulzovej vlny určujeme 35 hemodynamických parametrov (HP) kardiovaskulárneho systému a z ich vzájomných vzťahov získame 595 odvodených HP záznamov, ktoré sú vzorom pre daný stav kardiovaskulárneho systému (https://doi.org/10.1113/EP088148). Príklad záznamov jedného HP a vzájomného vzťahu dvoch HP je na obrázku.
Tento prístup sa môže použiť na zvieracích modeloch a v budúcnosti aj na ľuďoch na vytvorenie databanky unikátnych vzorových záznamov vzájomných vzťahov HP pre rôzne stavy kardiovaskulárneho systému. Porovnaním študovaného tvaru pulzovej vlny s unikátnymi záznamami z databanky by bolo možné určiť stavy kardiovaskulárneho systému študovaného subjektu len na základe zaznamenaného arteriálneho krvného tlaku. Okrem toho tento prístup môže pomôcť nájsť molekulárne mechanizmy konkrétnych patofyziologických stavov alebo účinkov liekov a môže mať prediktívnu alebo diagnostickú hodnotu.

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9528-8_8

https://doi.org/10.1113/EP088148

Image1

Príklady vzájomných vzťahov medzi hemodynamickými parametrami počas prechodného zvýšenia koncentrácie oxidu dusnatého v kardiovaskulárnom systéme.