English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Biologické vlastnosti produktov sírovodíka s oxidom dusnatým a s derivátmi selénu

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sa produkujú endogénne v bunkách človeka a ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Selén, ktorý človek prijíma v potrave je súčasťou 25 enzýmov zabezpečujúcich mnohé fyziologické funkcie.
Cieľom nášho projektu je preskúmať, či a ako tieto látky interagujú s H2S, aké sú biologické účinky produktov ich interakcií.

V rámci spolupráce so slovenskými vedcami sme zistili, že produkty interakcií študovaných látok majú významné biofyzikálne účinky, ako napríklad:

1. Polysulfidy a produkty interakcie H2S s NO:
– účinne znižujú koncentráciu kyslíkových radikálov a produkujú/inhibujú •OH radikály (V. Brezová, A. Mišák, M. Grman);
– aktivujú/inhibujú poškodenie DNA (M. Chovanec);
– ovplyvňujú apoptózu (S. Hudecová, O. Križanová);
– modulujú koncentráciu vnútrobunkového vápnika (Z. Bačová);
– interferujú s replikáciou vírusov, a tým znižujú ich účinnosť (I. Režuchová, Obrázok-1).

2. Produkty interakcie H2S s derivátmi selénu majú:
– redoxové vlastnosti (V. Brezová, Obrázok-2);
– modulujú poškodenie DNA (M. Chovanec);
– ovplyvňujú tlak krvi (Soňa Čačányiová);
– relaxujú aortu potkana ex vivo (Soňa Čačányiová).

Záverom, naše výsledky dokazujú, že niektoré publikované biologické aktivity jednotlivých študovaných látok môžu byť výsledkom účinku produktov ich vzájomnej interakcie. Biologicky aktívne produkty týchto interakcií môžu byť základom aplikovaných štúdií, ktoré by mohli viesť k využitiu niektorých produktov v medicínskej praxi.

https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.09.006

https://doi.org/10.1155/2019/9847650

Image1

Produkty interakcie sírovodíka s oxidom dusnatým znížili infekčnosť DNA a RNA vírusov HSV-1 a VSH.

 

Image2

Elektrónové paramagnetické spektrá (EPR) lapača radikálov •BMPO v prítomnosti superoxidového radikálu a ich modulácia produktmi interakcie sírovodíka so seleničitanom sodným.