English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Nový krásavec v našej prírode

RNDr. Peter Biely, DrSc.

Chemický ústav SAV

V južných oblastiach Slovenska sa v posledných rokoch na jar objavuje menší, ale čiperný, rýchlo lietajúci a mimoriadne plachý motýľ, ktorý sa v príručkách uvádzal dlho iba pod latinským menom Libythea celtis (Laicharting, 1782). Od ostatných motýľov sa líši neobvykle dlhými hmatadlami, orgánmi na hlave, ktoré robia dojem akéhosi rypáka (Obr. 1). O tomto motýľovi píše v časopise Folia faunistica Slovaca (2016) pracovník Slovenskej akadémie vied, Henrik Kalivoda: „Libythea celtis je vzácnym migrantom, ktorý zrejme nemá trvalé populácie na území Slovenska. Vyskytuje sa v južnej Európe a v klimaticky vhodných rokoch bývajú jedince tohto druhu zaznamenávané aj na území južného Slovenska. V rokoch 2010–2015 sa tento druh pravidelne vyskytoval na území Bratislavy, hlavne v okolí alejí brestovca južného (Celtis australis), ktorý je živnou rastlinou jeho húseníc.“ Brestovec južný je vysadený v bratislavskej prezidentskej záhrade, kde sa podľa Dušana Žitňana z Ústavu zoológie SAV tiež liahne naša, slovenská generácia tohto migranta. V posledných rokoch som motýľa zazrel niekoľkokrát v okolí môjho bydliska na bratislavských Kramároch. Keďže ide o málo známy prírastok do rodiny denných motýľov našej málo chránenej prírody, zaslúži si, aby sme ho predstavili širšej verejnosti. Jeho prítomnosť je dôsledkom globálneho otepľovania.
Motýľ dostal slovenské meno iba nedávno. Pod názvom „rypáčikovec brestovcový“ sa objavil v slovenskom preklade knihy Davida Cramera „Denné a nočné motýle“ (preložil Milan Thurzo, vydala Osveta, Martin 1998). Viac akceptované mená medzi lepideptorógmi sú „škvrnáč brestovcový“ alebo „škvrnáč brestový“. Môžeme s určitosťou tvrdiť, že škrnáč alias rypáčikovec sa u nás už aj liahne, a s veľkou pravdepodobnosťou aj zimuje.

Image1

Text k Obr. 1. Preparát Libythea celtis v strede medzi našimi bábočkami. V hornom rade zľava babôčka brestová Nymphalis polychloros L.) a babôčka admirálska (Vanessa atalanta L.); v strednom rade babôčka bodliaková (V. cardui L.), L. celtis a babôčka pávooká (Aglais io L.); v dolnom rade babôčka pŕhľavová (A. urticae L.) babôčka osiková (Nymphalis antiopa L.) a jarná a letná forma babôčky sieťkovanej (Araschnia levana L.).