Voľby Rady UčSS a predsedu UčSS na funkčné obdobie 1. 3. 2022 – 28.2.2026

Dňa 28.2. 2022 zvolilo Valné zhromaženie UčSS v tajnom hlasovaní 7-člennú Radu UčSS v nasledovnom zložení:

  • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  • doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
  • prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
  • PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
  • prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
  • prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
  • prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

 

Funkčné obdobie Rady UčSS je 4 roky a začína 1. 3. 2022.

Za predsedu UčSS bol v tajnom hlasovaní zvolený prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.